?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ʮѡ:英语26个字母大小写转换工具_英文字母大小写转?百分百好?/title> <meta name="keywords" content="ʮѡ," /> <meta name="description" content="ʮѡ:在线英文字母大小写转换工具,能很方便的将英文字母全部转换为大写或者小写,或者将英文句子转换成首字母大写? /> <style type="text/css"> <!-- body,div,iframe,ul,ol,dl,dt,dd,h1,h2,h3,h4,h5,h6,p,pre,table,caption,th,td,form,input,button,select,textarea {margin:0;padding:0;} ol,ul {list-style:none;} img {border:0;} .clear {clear:both;font-size:0;height: 1px;overflow:hidden;} body,td,th { font-family: Verdana, "宋体"; font-size: 12px; color: #666666; } a { color: #666666; } a:link, a:visited { text-decoration: none;color: #666666;} a:hover, a:active { text-decoration: none;color: #35B01E;} #m {float:center;width: 800px;margin-top: 12px;} #m .con {float: center;width: 800px;border: 1px solid #A0CD89;padding-bottom: 15px;} #m .sb {float: center;width: 200px;} .con .tl {height: 20px;padding: 12px 12px 8px 12px;} .con .tl h1 {font-size: 16px;font-weight: 700;color: #36B01E;float: left;line-height: 20px;} .con .tl .qqfav { float: right; height: 16px; } .con .tool {margin-top: 20px;text-align: center;} .bt { font-size: 13px; color: #666666; border: 1px solid #999999; padding: 2px; height: 20px; background-color: #FFFFFF; background-image: url(../images/bt-bg.gif); background-repeat: repeat-x; background-position: 0px bottom; cursor:pointer;} .text-area { border: 1px solid #B4B4B4; padding: 2px; width:90%; font-family: '微软雅黑', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;} .text-input {border: 1px solid #999999;padding: 2px 2px 1px 2px; font-size: 13px;} .con .tool .input {padding: 5px 0 5px 0;} .con .tool .result {margin-top: 15px;} .con .tool p {line-height: 22px;} .con .knowmore {border-top-width: 1px;border-top-style: solid;border-top-color: #E8E8E8;margin: 10px 28px 28px 28px;} .con .knowmore h5 {font-size: 12px;line-height: 30px;color: #36B01E;padding-top: 8px;} .con .knowmore p {text-align: left;line-height: 20px;margin-bottom: 8px;} .con .copyurl {text-align: center;} --> </style> <link rel="canonical" href="//www.m1qy0.cn/tools/dxx.htm"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div align="center"><center> <table border="0" width="1000" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="250" align="left"><a href=//www.m1qy0.cn target="_self"><img src=/logo59178.gif border=0 width="130" height="60"></a></td> <td width="750" align="center"> </td> </tr> </table> <table border="0" width="950" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr height="38" > <td width="160" align="center"><a href=sjs.htm><b>随机数生成器</b></a></td> <td width="160" align="center"><a href=Base64.htm><b>BASE64加密解密</b></a></td> <td width="160" align="center"><a href=jzzh.htm><b>进制转换</b></a></td> <td width="160" align="center"><a href=ASCII.htm><b>ASCII码表转换</b></a></td> <td width="160" align="center"><a href=css.htm><b>CSS格式?/b></a></td> <td width="160" align="center"><a href=utf8.htm><b>UTF-8转换</b></a></td> </tr> <tr height="38"> <td width="160" align="center"><a href=htmltojs.htm><b>HTML转换JS</b></a></td> <td width="160" align="center"><a href=Unicode.htm><b>Unicode编码转换</b></a></td> <td width="160" align="center"><a href=MD5.htm><b>MD5加密</b></a></td> <td width="160" align="center"><a href=sejie.asp><b>RGB颜色查询</b></a></td> <td width="160" align="center"><a href=JSjm.htm><b>JS加密/解密</b></a></td> <td width="160" align="center"><a href=miaobiao.htm><b>秒表计时?/b></a></td> </tr> <tr height="38"> <td width="160" align="center"><a href=dxx.htm><b>字母大小写转?/b></a></td> <td width="160" align="center"><a href=rmb.htm><b>人民币大小写转换</b></a></td> <td width="160" align="center"><a href=url.htm><b>URL编码解码</b></a></td> <td width="160" align="center"><a href=nongligongli.htm><b>农历公历转换</b></a></td> <td width="160" align="center"><a href=fantizi.htm><b>繁体字转?/b></a></td> <td width="160" align="center"><a href="//www.m1qy0.cn/" title="ֲʺƼ">ֲʺƼ</a></td> </tr> </table> <br> <div id="m"> <div class="con"> <div class="tl"><h1>ʮѡ:英语26个字母大小写转换工具</h1></div> <div class="tool"> <p> <a href="//www.m1qy0.cn/">ֲʺƼ</a> www.m1qy0.cn 提示:请把你需要转换的内容粘贴在这里!</p> <form name="wawa" id="wawa"> <p> <textarea name="str" cols="90" rows="10" class="text-area" id="str" onblur="ipb(this)" onfocus="ipf(this)"></textarea> </p> <p class="input"> <input class="bt" style="height:35px;" onclick="Ubig(this.form.str)" type="button" value="转化为大?>  <input class="bt" style="height:35px;" onclick="Usmall(this.form.str)" type="button" value="转化为小?>  <input class="bt" style="height:35px;" onclick="Ufirst(this.form.str)" type="button" value="首字母大?>  <input class="bt" style="height:35px;" onclick="copy('str')" type="button" value="??>  <input class="bt" style="height:35px;" onclick="cut('str')" type="button" value="??>  <input class="bt" style="height:35px;" type="reset" value="??>  <input class="bt" style="height:35px;" onclick="paste(str)" type="button" value="??> </p> </form> </div> <div class="knowmore"> <h5>相关知识</h5> <p>英文字母,即英文(English)所基于的字母,?6个?/p> <p>英文字母渊源于拉丁字母,拉丁字母渊源于希腊字母,而希腊字母则是由腓尼基字母演变而来的?/p> <p>大约公元?3世纪,腓尼基人创造了人类历史上第一批字母文字,?2个字母(无元音)。这是腓尼基人对人类文化的伟大贡献。腓尼基字母是世界字母文字的开端。在西方,它派生出古希腊字母,后者又发展为拉丁字母和斯拉夫字母。而希腊字母和拉丁字母是所有西方国家字母的基础。在东方,它派生出阿拉美亚字母,由此又演化出印度、阿拉伯、希伯莱、波斯等民族字母。中国的维吾尔、蒙古、满文字母也是由此演化而来?/p> <h5>程序上的字母大小写转?/h5> <p> 1、ASP:大写转小写LCase(s)、小写转大写UCase(s)?br> 2、PHP:strtolower($str) 字符串转换为小写,strtoupper($str) 字符串转换为大写;ucfirst($str) 将第一个字符转换为大写,ucwords($str) 将每个单词的首字母转换为大写?br> 3、JavaScript:toLowerCase()返回一个字符串,其中所有的字母字符都被转换为小写;toLocaleUpperCase()返回一个字符串,其中所有的字母字符都被转换为大写? </p> </div> </div> </div> <br><br><br> <div class="boot_jieshao">Copyright©2000-2017 <a href="//www.m1qy0.cn" target="_parent">ֲʺƼ www.m1qy0.cn 百分百好?/a>   All Rights Reserved </div><br><br> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?f7a6bc378844a5df707c414e6b6fea33":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?f7a6bc378844a5df707c414e6b6fea33"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//www.71091662.com" target="_blank">657</a>| <a href="//www.97tgb.com" target="_blank">474</a>| <a href="//www.kfxsg.icu" target="_blank">563</a>| <a href="//www.nwjsrw.com" target="_blank">546</a>| <a href="//www.fujy.world" target="_blank">441</a>| <a href="//www.gniv.world" target="_blank">365</a>| <a href="//www.v2xe.icu" target="_blank">422</a>| <a href="//www.jqep.world" target="_blank">468</a>| <a href="//www.pcty.icu" target="_blank">344</a>| <a href="//www.nqnu.rocks" target="_blank">669</a>| </body> </html>